Hem


Årsmöte 2022!


När:

8 Februari 2022 Kl 16.15

Var:

Prel. 21A 342 (Eva Eriksson)


På BAMSEs årliga stormöte där du som BAMSE-medlem har chansen att vara med och påverka din egen och föreningens framtid.

Vi kommer bland annat att rösta fram en ny styrelse. Alla styrelsens positioner kan du som medlem ansöka om att ta över (ingen föranmälan behövs, det sker under årsmötet). Mer information om alla olika posters ansvarsområden och huvudsakliga uppgift hittar du här!


För att BAMSE som studentförening ska kunna fortsätta erbjuda allt som vi gör idag (bland annat nollning och sittningar) så behövs en styrelse! Därför är det viktigt att vi som förenings hjälps
åt för att fylla posterna i den kommande styrelsen särskilt då vi är många tredjeårselever
som avgår och tar examen till sommaren!

Hoppas du klickar dig in på mötet och att vi ses! Undertiden kan det vara 
smart att hålla sig uppdaterad och följa Bamses facebooksida samt årsmötets egna eventsida!


Nedan följer mötesprotokollet där dagordning redovisas:

1. Val av ordförande för årsmötet.

2. Val av sekreterare för årsmötet.

3. Upprättande av röstlängd/vallängd.

4. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.

5. Beslut om mötets behöriga utlysande.

6. Godkännande av dagordning.

7. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsår.

8. Revisorns berättelse för samma tid.

9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkningar samt disposition av tillgängliga medel.

10. Beslut ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

11. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande verksamhetsår.

12. Val av ordförande och vice ordförande.
- Ordförande
- Vice ordförande

13. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen.
- Sexmästare
- Vice sexmästare
- Sekreterare
- Ekonomiansvarig
- Näringslivsansvarig
- Utbildningsansvarig
- PR/IT
- Idrottsansvarig
- Revisor
- Ledamot(er)

14. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmöte eller som enskild ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast en vecka före årsmötet

15. Övrigt Ärenden som ej upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut.


Minns nollningen 2019!